CONFERENCE 2022

Powered by

Повишаваме стандарта на живот в България!

Подгответе се за бъдещето на парите и финансовите технологии и научете успешни методи за инвестиране и изграждане на дългосрочно богатство от световни експерти.

Запазете своето място

Кои сме ние?

Арбитражният съд при Българската стопанска камара е независима правораздавателна институция, която решава имуществени спорове между стопански субекти. За целта е необходимо да се включи арбитражна клауза в договорите Ви или в общите Ви условия, с която предоставяте компетентността за решаване на евентуални спорове, които могат да възникнат от договора, на АС при БСК.

Извън компетентността на арбитражния съд са споровете:

  • за вещни права или владение върху недвижим имот,
  • за издръжка,
  • трудови спорове,
  • публичноправни спорове и
  • по които едната страна е потребител.

Какви методи на решаване на спорове предлагаме?

  • Арбитраж – страните възлагат решаването на спора от АС при БСК чрез арбитражна клауза преди или след възникване на спора. Решението на арбитража е задължително за тях. Всяка страна избира по един арбитър, а двамата – председател.
  • Медиация – спорещите страни се подпомагат от трето лице-медиатор, за да достигнат до решение на спора
  • Информация от Секретарията при спазване на принципа за конфиденциалност на делата.

Предимствата на арбитражното производство в сравнение с държавния съд са:

-Арбитражът е по-бърз, по-евтин и конфиденциален

-Производството е едноинстанционно

-Подлежи на съдебен контрол от Върховния касационен съд

-Страните избират арбитрите и процедурата

-Арбитражното решение подлежи на изпълнение и в чужбина

Контакти:

Адрес – София, ул. „Чаталджа“ 76, ет.1, [email protected], +3592 932 09 17, +359 988 961 10